Σε πώληση 6μηνων έντοκων γραμματίων, αξίας 625 εκ. ευρώ, προχωρεί η Ελλάδα

 

ΕΥΡΩ

Σε πώληση 6μηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, με στόχο την άντληση 625 εκατομμυρίων ευρώ, θα προχωρήσει στις 5 Αυγούστου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΧ) της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση ο ΟΔΔΧ, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 5 Φεβρουαρίου του 2016.

Σημειώνει ότι η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2015 (Τ+2).

Η δημοπρασία, σύμφωνα με τον ΟΔΔΧ, θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, προσθέτει ο ΟΔΔΧ.

Στις 15 Ιουλίου, η Ελλάδα είχε πωλήσει έντοκα γραμμάτια, διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ και άντλησε 813 εκ. ευρώ.

Είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 813 εκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%.