Πως υπολογίζεται ο νέος φόρος ακινήτων

Σχεδόν όλα τα ακίνητα, κατοχής φυσικών και νομικών προσώπων, επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων από την πρώτη Ιανουαρίου του 2014

 

 

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτό, ο νέος φόρος θα υπολογίζεται ως εξής:

1) Κατοικίες και λοιπά κτίσματα. Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου στις περιπτώσεις των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι συντελεστές:

α) Ο Βασικός Φόρος (Β.Φ.), σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο Βασικός Φόρος θα προκύπτει με βάση μία κλίμακα αποτελούμενη από 20 συντελεστές. Στην κλίμακα αυτή, ο Βασικός Φόρος κυμαίνεται από 2,3 έως 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τιμή ζώνης

(σε ευρώ ανά τ.μ.)

Φορολογική ζώνη

Βασικός Φόρος

(σε ευρώ ανά τ.μ.)

0 –    500

1

2,3

501 –    750

2

2,7

751 – 1.000

3

3,0

1.001 – 1.250

4

3,2

1.251 – 1.500

5

3,6

1.501 – 1.750

6

4,0

1.751 – 2.000

7

4,5

2.001 – 2.250

8

5,0

2.251 – 2.500

9

6,0

2.501 – 2.750

10

7,0

2.751 – 3.000

11

8,0

3.001 – 3.250

12

9,0

3.251 – 3.500

13

10,0

3.501 – 3.750

14

11,0

3.751 – 4.000

15

12,0

4.001 – 4.250

16

13,0

4.251 – 4.500

17

14,0

4.501 – 4.750

18

15,0

4.751 – 5.000

19

16,0

5.001 και άνω

20

17,0

β) Ο Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (ΣΠΚ).  Θα κυμαίνεται από 1 για κτίσματα παλαιότητας 26 ετών και άνω έως 1,25 για κτίσματα παλαιότητας μερικών μηνών έως και 4 ετών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Παλαιότητα

Συντελεστής

Παλαιότητας

26 έτη και άνω

1,00

20 έως 25 έτη

1,05

15 έως και 19 έτη

1,10

10 έως και 14 έτη

1,15

5 έως και 9 έτη

1,20

Μέχρι και 4 έτη

1,25

γ) Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ) κτίσματος, ο οποίος θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και θα κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας.

Κλιμάκιο Επιφάνειας

σε τ.μ.

Συντελεστής

απομείωσης

0 – 500

1,00

500,01 – 1.500

0,80

1.500,01-3.000

0,75

3,000,01-5.000

0,65

5,000,01-10.000

0,55

10.000,01-25.000

0,45

25.000,01-50.000

0,35

50.000,01 και άνω

0,25

Συντελεστής Ορόφου (ΣΟ) που θα προκύπτει με βάση τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Όροφος

Συντελεστής ορόφου

Υπόγειο

0,98

Ισόγειο και 1

1,00

2 και 3

1,02

4 και 5

1,03

6 και άνω

1,04

Να σημειωθεί πως σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε  περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου θα λαμβάνεται υπόψη εκείνος του υψηλότερου ορόφου, αλλά δεν θα εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες.

ε) Ο Συντελεστής Μονοκατοικίας (ΣΜ). Σε περίπτωση που το κτίσμα είναι μονοκατοικία θα εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας 1,02.

στ) Ο Συντελεστής πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων σε δρόμους, σε 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη σε δρόμο και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις σε δρόμους. Επίσης αυτός θα εφαρμόζεται μόνο στους κύριους χώρους και δεν θα εφαρμόζεται στα κτίρια ειδικών χρήσεων.

στ1) Ο Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (ΣΒΧ), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

ζ) Ο Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (ΣΗΚ), ο οποίος είναι ίσος με 0,4. Ο συντελεστής αυτός θα εφαρμόζεται για κάθε ημιτελές κτίσμα το οποίο δεν ηλεκτροδοτείται ή ηλεκτροδοτείται με “εργοταξιακό” ρεύμα και παραμένει κενό.

Ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων για τους κύριους χώρους κάθε κτίσματος θα είναι το γινόμενο που θα προκύπτει κατόπιν πολλαπλασιασμού του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των κύριων χώρων του κτίσματος επί τον Βασικό Φόρο επί τον Συντελεστή Παλαιότητας, επί τον Συντελεστή Ορόφου ή τον Συντελεστή Μονοκατοικίας και επί τον Συντελεστή Πρόσοψης.

Για τους βοηθητικούς χώρους, το γινόμενο που θα προκύπτει από αντίστοιχους διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς θα μειώνεται κατά 90% με την εφαρμογή του Συντελεστή Βοηθητικών Χώρων 0,1.

Για τα ημιτελή κτίσματα, το γινόμενο που θα προκύπτει από τους παραπάνω διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς θα μειώνεται κατά 60%, με την εφαρμογή του Συντελεστή Ημιτελούς Κτίσματος 0,4.

Για τους κύριους χώρους των ειδικών κτιρίων, ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων θα είναι το γινόμενο που θα προκύπτει κατόπιν πολλαπλασιασμού του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας των χώρων επί τον Βασικό Φόρο, επί τον Συντελεστή Παλαιότητας και επί τον Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας. Για τους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων αυτών θα εφαρμόζεται επιπλέον συντελεστής 0,1, ενώ εάν τα κτίσματα είναι ημιτελή θα εφαρμόζεται επιπλέον συντελεστής 0,4.

2) Οικόπεδα-εκτάσεις εντός και εκτός σχεδίου. Ο φόρος που θα επιβάλλεται επί των εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οικοπέδων και επί των εκτάσεων γης εκτός σχεδίου θα υπολογίζεται βάσει της επιφανείας κάθε οικοπέδου ή έκτασης και βάσει των επιμέρους χαρακτηριστικών του ακινήτου.

Εφόσον υπάρχει κτίσμα εντός του οικοπέδου ή της εδαφικής έκτασης, η επιφάνεια που θα φορολογείται θα υπολογίζεται ως εξής:

α) Για κάθε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, η επιφάνεια που θα υπόκειται σε φόρο θα είναι αυτή που θα απομένει μετά την αφαίρεση της επιφάνειας που αναλογεί στον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου με βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί.

β) Για κάθε έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, (αγροτεμάχιο, αγρό, βοσκότοπο κ.λπ.) δεν θα αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος αλλά θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η συνολική επιφάνεια (καλυμμένη και ακάλυπτη)!

Αναλυτικά, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται ως εξής:

* Για τα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού οικόπεδα, ο συντελεστής του φόρου θα κλιμακώνεται από 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την αξία ανά τ.μ. οικοπέδου, η οποία ονομάζεται “μοναδιαία αξία” οικοπέδου. Ειδικότερα, η κλίμακα υπολογισμού του φόρου θα είναι η εξής:

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

σε ευρώ ανά τ.μ.

Φορολογική ζώνη

Συντελεστής Φόρου

σε ευρώ ανά τ.μ.

0,01

2,00

1

0,02

2,01

4,00

2

0,05

4,01

6,00

3

0,10

6,01

10,00

4

0,15

10,01

14,00

5

0,20

14,01

20,00

6

0,25

20,01

50,00

7

0,30

50,01

75,00

8

0,40

75,01

100,00

9

0,50

100,01

150,00

10

0,70

150,01

200,00

11

1,00

200,01

300,00

12

1,50

300,01

400,00

13

2,00

400,01

500,00

14

3,00

500,01

600,00

15

4,00

600,01

700,00

16

5,00

700,01

800,00

17

6,00

800,01

900,00

18

7,00

900,01

1.000,00

19

8,00

1.000,01

1.500,00

20

9,00

1.500,01

2.000,00

21

10,00

2.000,01

3.000,00

22

15,00

3.000,01

4.000,00

23

20,00

4.000,01

5.000,00

24

25,00

5.000,01

+

 

25

30,00

Η “μοναδιαία αξία” ανά τετραγωνικό μέτρο θα προκύπτει από τη διαίρεση της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου με τα τετραγωνικά μέτρα της συνολικής επιφάνειάς του. Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου θα είναι το γινόμενο που θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του «συντελεστή οικοπέδου», επί την συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, επί τον συντελεστή πρόσοψης και τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής εκκίνησης θα λαμβάνονται υπόψη η τιμή εκκίνησης ανά τ.μ. και ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), όπως έχουν καθοριστεί με τις υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού των αντικειμενικών αξιών. Ο συντελεστής πρόσοψης του οικοπέδου θα ισούται με 1 αν το οικόπεδο έχει πρόσοψη σε μία μόνο οδό, 1,08 αν έχει προσόψεις σε 2 ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και 0,80 αν δεν έχει πρόσοψη σε οδό.

β) Ο φόρος θα προκύπτει ως το γινόμενο της επιφανείας σε τετραγωνικά μέτρα επί τον συντελεστή φόρου. Σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, τότε ο προκύπτων φόρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,75 δηλαδή θα μειώνεται κατά 25%.

* Για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.) θα εφαρμόζεται ένας βασικός συντελεστής φορολογίας (Β.Σ.Φ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε 1,5 ευρώ ανά στρέμμα. Από κει και πέρα για τον υπολογισμό του τελικού φόρου θα λαμβάνονται υπόψη και διάφοροι άλλοι συντελεστές που αποτυπώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκτασης. Οι συντελεστές αυτοί είναι:

α) Ο Συντελεστής Θέσης. Ο Συντελεστής Θέσης (Σ.Θ.) αντιστοιχεί στην ελάχιστη αντικειμενική αξία γης (Αρχική Βασική Αξία ή Α.Β.Α.) της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει η εκτός σχεδίου έκταση (το αγροτεμάχιο, ο αγρός, ο βοσκότοπος κ.λπ.). Ο Συντελεστής Θέσης θα κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ελάχιστη αξία

(Αρχική Βασική Αξία)

με βάση το σύστημα

των αντικειμενικών αξιών γης (ΑΑΓΗΣ)

σε ευρώ ανά τ.μ.

Συντελεστής

0,1 – 0,49

1

0,5 – 0,99

1,2

1 – 1,99

1,5

2 – 2,99

1,8

3 – 4,99

2,2

5 – 6,99

2,5

7 – 9,99

2,8

10 – 14,99

3,0

15 – 19,99

3,2

20 και άνω

3,5

β) Ο Συντελεστής Χρήσης. Ανάλογα με τη χρήση της εδαφικής έκτασης, θα εφαρμόζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ο οποίος θα κυμαίνεται από 0,5 έως 2,5, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος χρήσης

Συντελεστής

Δασική έκταση

0,5

Βοσκότοπος

0,6

Μονοετής καλλιέργεια

1,0

Μεταλλείο – Λατομείο

1,2

Υπαίθρια έκθεση-χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

1,5

Ελαιοκαλλιέργεια

1,8

Δενδροκαλλιέργειες

2,0

γ) Ο Συντελεστής Απόστασης από τη Θάλασσα. Ανάλογα με την απόσταση της εδαφικής έκτασης από τη θάλασσα, θα εφαρμόζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), ο οποίος θα κυμαίνεται από 1 έως 3, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Απόσταση από τη θάλασσα

Συντελεστής

Μικρότερη ή ίση από 100 μέτρα

3

Μεγαλύτερη από 100 μέτρα

και μικρότερη ή ίση από 200 μέτρα

2

Μεγαλύτερη από 200 μέτρα

και μικρότερη ή ίση από 500 μέτρα

1,5

Μεγαλύτερη από 500 μέτρα

και μικρότερη ή ίση από 800 μέτρα

1,2

Μεγαλύτερη από 800 μέτρα

1

δ) Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας. Ανάλογα με την επιφάνεια της έκτασης εφαρμόζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ). Ο ΣΑΕ θα ανέρχεται σε 1 για κάθε εδαφική έκταση με επιφάνεια μέχρι 130 στρέμματα (130.000 τ.μ.), σε 0,6 για κάθε εδαφική έκταση με επιφάνεια πάνω από 130 και μέχρι 500 στρέμματα και σε 0,4 για κάθε εδαφική έκταση με επιφάνεια πάνω από 500 στρέμματα.

ε) Ο Συντελεστής Πρόσοψης. Αν το γήπεδο έχει πρόσβαση σε εθνική οδό, τότε θα εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2, ενώ εάν έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό θα εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) 1,1.

στ) Ο Συντελεστής Κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός της εδαφικής έκτασης θα εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια του ιδιοκτήτη κι έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας δεν θα εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας θα εφαρμόζεται μέχρι και τα 10.000 τ.μ..

Για να υπολογιστεί ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων κάθε εδαφικής έκτασης θα πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της έκτασης με τον βασικό συντελεστή φορολογίας, που ανέρχεται σε 0,0015 ευρώ ανά τ.μ. Από κει και πέρα το γινόμενο που προκύπτει θα πολλαπλασιάζεται διαδοχικά με τον Συντελεστή Θέσης, τον Συντελεστή Χρήσης, τον Συντελεστή Απόστασης από τη Θάλασσα, τον Συντελεστή Απομείωσης Επιφανείας, τον Συντελεστή Πρόσοψης και τον Συντελεστή Κατοικίας (αν υπάρχει κατοικία).

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος, money-money.gr