Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης: Ποιοι δεν θα εκδίδουν αποδείξεις

 

Καταργείται η υποχρέωση διάτρησης των βιβλίων και στοιχείων. Τι άλλο αλλάζει στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 

 

Τις βασικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων, σε αυτές περιλαμβάνονται η κατάργηση της υποχρέωσης διάτρησης των βιβλίων και στοιχείων, η κατάργηση της έκδοσης αποδείξεων δαπανών για συναλλαγές χωρίς μπλοκ παροχής υπηρεσιών από περιστασιακά απασχολούμενους καθώς και των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν μια σειρά από επαγγελματίες όπως γιατροί, οδοντίατροι, εκμεταλλευτές χώρου διαμονής, πάρκινγκ, θεραπευτηρίων, κέντρων αισθητικής και γυμναστηρίων

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο από 1. 1.2014, επέρχονται και οι ακόλουθες αλλαγές:

* Καταργείται η έκδοση απόδειξης δαπανών σε περιστασιακά απασχολούμενους. Οι λήψεις υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την παροχή υπηρεσιών, αποδεικνύεται με «τίτλο κτήσης» στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συναλλαγής και των συμβαλλόμενων. Ως τίτλος κτήσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε έγγραφη συμφωνία ( συμφωνητικό) , υπεύθυνη δήλωση ή τιμολόγιο.

Ενδεικτικές περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται τίτλος κτήσης κατά τα ανωτέρω είναι η καταβολή αμοιβών σε περιστασιακά απασχολούμενους, εισηγητές σεμιναρίων και συγγραφείς δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους ή συνταξιούχους, εφόσον δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για άλλη δραστηριότητα κ.λπ.

Στην περίπτωση που καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς μπορεί αντί της έκδοσης τίτλου κτήσης, να συντάσσεται κατάσταση (μισθοδοσίας).

* Στις μεταφορές αγαθών δεν απαιτείται να εκδίδονται φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών. Επίσης δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς.

* Σε ότι αφορά τα τιμολόγια πώλησης αγαθών μπορούν να εκδίδονται το αργότερο σε ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

Προϋπόθεση για την έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή της αποστολής αποθεμάτων και μόνο, αποτελεί η διασφάλιση της παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ