Ε9: Τα νέα στοιχεία που πρέπει να δηλώσουν εκατ. ιδιοκτήτες

Ποια είναι τα 13 νέα πεδία στο Ε9 του 2013

 

Περίπου 5 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται φέτος να υποβάλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή “περιουσιολογίου” του συστήματος TAXISnet, που έχει αναπτύξει η γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1-1-2-13 εδαφικές εκτάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών οφείλουν να υποβάλουν φέτος Ε9 για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων που είχαν δηλώσει με τα έντυπα Ε9 των προηγούμενων ετών. Οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώσουν έως και 13 νέα πληροφοριακά στοιχεία σε ισάριθμα πρόσθετα πεδία που έχουν δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική δήλωση Ε9 χωρίς να χρειαστεί να δηλώσουν από την αρχή όλα τα ακίνητά τους.

Παράλληλα, χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν το Ε9 για να δηλώσουν αλλαγές που επήλθαν κατά τη διάρκεια του 2012.

Τα πρόσθετα πεδία είναι τα εξής:

Πίνακας 1 (στοιχεία οικοπέδων και κτισμάτων)

1) Πλήθος προσόψεων (πεδίο υπ’ αριθμόν 28):Το πλήθος των προσόψεων που θα δηλωθεί στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από το πλήθος τω νπροσόψεων που έχει σημάνει ο φορολογούμενος στα πεδία υπ’ αριθμόν 6 δίπλα από τις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο.

2) Μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης (μ.) (πεδίο υπ’ αριθμόν 29 για τα κτίσματα): Συμπληρώνεται  το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης  ή το άθροισμα των προσόψεών της σε μέτρα,  προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

3) Μήκος πρόσοψης οικοπέδου (πεδίο υπ’ αριθμόν 29 για τα εντός σχεδίου οικόπεδα): Συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

4) Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (πεδίο υπ’ αριθμόν 27):Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

5) Παροχή ρεύματος (πεδίο υπ’ αριθμόν 30): Επιλέγεται από λίστα που εμφανίζεται είτε η λέξη «ΝΑΙ» εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται είτε η λέξη «ΟΧΙ» εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «ΟΧΙ» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.

6) Αριθμός παροχής (πεδίο υπ’ αριθμόν 31):Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Πίνακας 2 (Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου):

7) Η εδαφική έκταση βρίσκεται: Εφόσον ο φορολογούμενος συμπληρώσει το Νομό (πεδίο υπ’ αριθμόν 3) και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα (πεδίο υπ’ αριθμόν 4α), τότε εάν υπάρχει μοναδική εδαφική έκταση συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από μια λίστα την επιθυμητή.

8) Επιφάνεια Κατοικιών (τ.μ.) (πεδίο υπ’ αριθμόν 17α)

9) Επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων (τ.μ.) (πεδίο υπ’ αριθμόν 17β)

10) Επιφάνεια γεωργικών κτισμάτων-αποθηκών (τ.μ.) (πεδίο υπ’ αριθμόν 17γ)

Εάν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα ή υφίστανται κτίσματα και έχει συμπληρωθεί το πεδίο υπ’ αριθμόν 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποιο ή κάποια από τα πεδία 17α, 17β, 17γ, ανάλογα με την κατηγορία κάθε κτίσματος.

11) Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (πεδίο υπ’ αριθμόν 27):Στο πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

12) Παροχή ρεύματος (πεδίο υπ’ αριθμόν 23): Επιλέγεται από λίστα είτε η λέξη «ΝΑΙ» εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται είτε η λέξη «ΟΧΙ», εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «ΟΧΙ» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.

13) Αριθμός παροχής (πεδίο υπ’ αριθμόν 24): Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.