Νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Προβολείς αυτοκινήτου © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Προτάσεις για μια ανταγωνιστικότερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, με επενδύσεις στην καινοτομία, μείωση της γραφειοκρατίας, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού.

Μια εύρωστη αυτοκινητοβιομηχανία έχει ζωτική σημασία για την ευημερία της Ευρώπης. Περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τον κλάδο αυτό για την επιβίωσή τους.

Όμως, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πληγεί από την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Η ζήτηση μειώνεται συνεχώς ενώ ο ανταγωνισμός εντείνεται, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τόσο στη χώρα τους όσο και εκτός αυτής. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει ακόμα να ανταποκριθούν στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για καλύτερη ενεργειακή απόδοση και ασφαλέστερα αυτοκίνητα.

Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές, οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στην ποιότητα και την καινοτομία. Για να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, η Επιτροπή προτείνει μια δέσμη μέτρων. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι:

  • επενδύσεις σε τεχνολογίες μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, των ρύπων και του θορύβου – με την κατάλληλη στόχευση των κονδυλίων της ΕΕ και των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων DeutschEnglishfrançais , καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών κινήτρων
  • δημιουργία μιας βιώσιμης καταναλωτικής αγοράς για οχήματα που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο και φυσικό αέριο) – με την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποδομής και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τα ηλεκτρικά βύσματα επαναφόρτισης
  • προώθηση ειδικών μέτρων οδικής ασφάλειας, όπως τα “ευφυή” συστήματα μεταφορών English (π.χ. ενσωματωμένοι υπολογιστές, τεχνολογίες αισθητήρων, ψηφιακές υπηρεσίες, συστήματα επικοινωνίας)
  • μείωση της γραφειοκρατίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού σε όλη την ΕΕ
  • διευκόλυνση της πρόσβασης του κλάδου στις διεθνείς αγορές με τη σύναψη δίκαιων και ισόρροπων εμπορικών συμφωνιών και μια αποτελεσματικότερη στρατηγική προώθησης, ιδίως σε χώρες με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση
  • ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων σχετικά με κοινά πρότυπα και κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες τους
  • βελτίωση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης, και έγκαιρη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών του κλάδου
  • αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων έρευνας και καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το εν λόγω σχέδιο βασίζεται στη βιομηχανική πολιτική English της Επιτροπής, η οποία ορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για την προώθηση στρατηγικών κλάδων – μεταξύ των οποίων και η αεροναυπηγική, η μηχανική, το διάστημα, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να αναστραφεί η πτωτική πορεία του μεταποιητικού κλάδου και να αυξηθεί το μερίδιό του επί του ΑΕΠ, από 16% που είναι σήμερα σε 20% μέχρι το 2020. Ο κλάδος της μεταποίησης αντιπροσωπεύει σήμερα το 80% των εξαγωγών της ΕΕ.