Μια μεταναστευτική πολιτική προς όφελος όλων

 

Παγκόσμιος χάρτης με ανθρωπάκια που τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις © iStock/Thomas Paschke

Στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης για τη μετανάστευση, η ΕΕ θα συνάψει συμφωνίες με γειτονικές και άλλες χώρες προς όφελος των ενδιαφερόμενων ατόμων και χωρών.

Η ήδη στενή συνεργασία της ΕΕ με άλλες χώρες σε θέματα μετανάστευσης μπορεί ακόμη να βελτιωθεί.

Η ανάγκη καλύτερου συντονισμού έγινε ιδιαίτερα αισθητή φέτος όταν το κύμα μεταναστών που έφθασε στις ακτές της ΕΕ κατά τη διάρκεια της “Αραβικής Άνοιξης” έθεσε σε δοκιμασία τις αντοχές των χωρών υποδοχής.

Αυτή η αιφνίδια εισροή μεταναστών είχε ως αποτέλεσμα προτάσεις  για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή προτείνει τώρα μια πιο στρατηγική πολιτική  για τη μετανάστευση και τη κινητικότητα, που θα είναι επωφελής για όλους: την ΕΕ, τις χώρες προέλευσης και τους μετανάστες.

Η πολιτική αυτή προβλέπει στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες για τη μεγιστοποίηση των οφελών. Οι φτωχότερες χώρες αντλούν όφελος από τη μετανάστευση με δύο τρόπους: από τα εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες στις οικογένειές τους και από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης να συνεργαστεί στενά με τρίτες χώρες για να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες και τα εκτοπισθέντα άτομα θα προστατεύονται πλήρως βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η πολιτική ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη της ΕΕ για αποτελεσματικότερους συνοριακούς ελέγχους με στόχο τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης, την ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης, και την καλύτερη προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Η πολιτική αυτή στοχεύει να εναρμονίσει τα μέτρα για τη μετανάστευση και την κινητικότητα με τις πολιτικές της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις, την αναπτυξιακή συνεργασία, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης.

Διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης

Η ΕΕ προτίθεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη νόμιμη μετανάστευση και στις πολιτικές χορήγησης θεωρήσεων για επισκέπτες μικρής διάρκειας, τουρίστες, σπουδαστές, ερευνητές, επιχειρηματίες και οικογένειες. Η ΕΕ πρόκειται επίσης να χαλαρώσει τους περιορισμούς για την έκδοση θεωρήσεων στις περιπτώσεις που χώρες εταίροι εκπληρώσουν τα συμφωνηθέντα κριτήρια σε τομείς όπως η μετανάστευση, το άσυλο και η διαχείριση των συνόρων.

Για την εξασφάλιση οικονομικής ευημερίας, η Ευρώπη χρειάζεται ξένους εργαζόμενους. Έως το 2020, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μόνο στον τομέα της υγείας θα υπάρχει έλλειψη ενός εκατομμυρίου περίπου εργαζομένων. Οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη των κενών όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε άλλους τομείς.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πολιτικής, η ΕΕ θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στη θέσπιση εταιρικών σχέσεων με γειτονικές αφρικανικές και ανατολικές χώρες.

Εταιρικές σχέσεις για τη μετανάστευση θα θεσπιστούν κατ΄αρχάς με άμεσα γειτονικές χώρες, όπως η Τυνησία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος.

Οι συμφωνίες αυτές θα διασφαλίσουν την καλή οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, καθώς και τη λήψη αποτελεσματικών και ανθρώπινων μέτρων για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, και θα ενισχύσουν τα οφέλη για όλους.

Όσον αφορά άλλες χώρες, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας, με βάση έναν αριθμό κοινών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων.