Σαφέστεροι κανόνες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Η εισηγήτρια του ΕΚ, Françoise Grossetête, (ΕΛΚ, Γαλλία)

Η εισηγήτρια του ΕΚ, Françoise Grossetête, (ΕΛΚ, Γαλλία)

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το σχέδιο νομοθεσίας, το οποίο θεσπίζει τους κανόνες γύρω από το δικαίωμα των ασθενών να αναζητούν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Το νομοθετικό σχέδιο αποσαφηνίζει τους κανόνες για την επιστροφή των εξόδων και την παροχή άδειας, συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης όπου θα απαιτείται προέγκριση.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου, τη νομοθετική έκθεση με ανάταση χειρός. Η εισηγήτρια, Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία) δήλωσε: “Οι ασθενείς δεν θα αφήνονται πλέον στην τύχη τους όταν θα ζητούν διασυνοριακή περίθαλψη και επιστροφή των εξόδων. Αυτή η οδηγία θα αποσαφηνίσει επιτέλους τα δικαιώματα των ασθενών, καθώς μέχρι τώρα αυτά ήταν πολύ ασαφή”.

Οι νέοι κανόνες ξεκαθαρίζουν ότι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφή των εξόδων για περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον το είδος της περίθαλψης και το κόστος της θα καλύπτονταν από το κράτος μέλος στο οποίο είναι ασφαλισμένοι εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του.

Οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τους ασθενείς να λαμβάνουν “εκ των προτέρων έγκριση” (προέγκριση) για περιπτώσεις περίθαλψης όπου απαιτείται παραμονή σε νοσοκομείο με διανυκτέρευση ή παροχή εξειδικευμένης θεραπείας. Μετά από επιμονή των ευρωβουλευτών οποιαδήποτε άρνηση παροχής προέγκρισης θα πρέπει να αιτιολογείται βάσει ενός προκαθορισμένου καταλόγου πιθανών λόγων, όπως είναι διάφοροι κίνδυνοι για τον ασθενή και το γενικό κοινό.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα “εθνικό σημείο επαφής” για την παροχή πληροφόρησης στα άτομα που σκέπτονται να αναζητήσουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος. Τα “σημεία επαφής” θα παράσχουν και βοήθεια στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα.

Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τους ασθενείς σε περιπτώσεις υπερβολικά μεγάλης σε διάρκεια παραμονής τους σε καταλόγους αναμονής ή μη ύπαρξης εξειδικευμένης θεραπείας στη χώρα τους. Οι ευρωβουλευτές ενίσχυσαν τις διατάξεις σε ότι αφορά τη συνεργασία για τις σπάνιες ασθένειες, δεδομένου ότι η πληροφόρηση μπορεί να είναι συχνά ελλιπής και οι εξειδικευμένοι θεράποντες ιατροί να βρίσκονται μακριά.

Στην πλειοψηφία τους, οι ασθενείς προτιμούν να αναζητήσουν περίθαλψη κοντά στον τόπο διαμονής τους. Τα κράτη μέλη δαπανούν σήμερα το 1% των προϋπολογισμών τους, που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, σε θεραπείες που παρέχονται εκτός των συνόρων τους.

Οι κανόνες αφορούν μόνο αυτούς που επιλέγουν να αναζητήσουν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για τους πολίτες που αναζητούν επείγουσα περίθαλψη όταν επισκέπτονται άλλο κράτος μέλος.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο το οποίο ενέκριναν οι ευρωβουλευτές είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με το Συμβούλιο, το οποίο πρέπει να δώσει με τη σειρά του την επίσημη έγκριση του. Μετά και την επίσημη έγκριση της εν λόγω νομοθεσίας, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 30 μήνες προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές στην εθνική τους νομοθεσία.