Σχεδιασμός της ενεργειακής ασφάλειας

Σειρά πυλώνων υψηλής τάσης © EU

Στρατηγική για τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης την επόμενη δεκαετία.

Το πρόγραμμα Ενέργεια 2020 English προβλέπει τη μείωση της κατανάλωσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς, την ασφάλεια εφοδιασμού, την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές.

Δεδομένου ότι η ζήτηση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί αμέσως μόλις υποχωρήσει η ύφεση, η στρατηγική αυτή στοχεύει στην πρόληψη των ελλείψεων και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Το όφελος για τους καταναλωτές θα προκύψει από τις ανταγωνιστικότερες τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή σχεδιάζει στους επόμενους 18 μήνες να προτείνει νέα νομοθεσία και άλλα μέτρα προώθησης των ακόλουθων προτεραιοτήτων:

Μείωση της κατανάλωσης

Η ΕΕ θα προωθήσει την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα μεταφορικά μέσα και στα κτήρια, εκεί δηλαδή όπου κατ΄εξοχή μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση. Θα δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και τους ενοικιαστές για να προχωρήσουν σε ανακαινίσεις και άλλες πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας. Οι τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις θα συνεκτιμούν την ενεργειακή απόδοση όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες. Η καλύτερη επισήμανση των προϊόντων όσον αφορά την ενεργειακή τους απόδοση θα αναγκάσει τους κατασκευαστές να αναπτύξουν καλύτερα προϊόντα.

Δημιουργία ενιαίας αγοράς μέχρι το 2015

Τα σημερινά εμπόδια στο άνοιγμα των εθνικών ενεργειακών αγορών θα εξαλειφθούν. Θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ για να ολοκληρωθεί ένα σύγχρονο πανευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο που θα συνδέει όλες τις χώρες και θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια εκεί όπου χρειάζεται. Ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης και της επέκτασης του δικτύου θα υπόκεινται σε ταχύτατες διαδικασίες. Οι υπεράκτιες πηγές ηλιακής και αιολικής ενέργειας θα συνδέονται καλύτερα με το δίκτυο, προσελκύοντας έτσι περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές.

Διαπραγματεύσεις με μια φωνή

Η αύξηση των εισαγωγών και η μείωση της εγχώριας παραγωγής σημαίνει ότι τα κράτη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σκληρότερο ανταγωνισμό κατά τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα. Οι πρόσφατες διακοπές του εφοδιασμού από την Ανατολική Ευρώπη απέδειξαν ότι είναι αναγκαία η ανάληψη συντονισμένης δράσης. Η ΕΕ θα λάβει επίσης μέρος στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές, δίνοντας έτσι στα κράτη μέλη μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη απ΄ ό,τι θα είχαν αν ενεργούσαν μεμονωμένα.

Καινοτομία

Η ΕΕ θα ξεκινήσει προγράμματα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στις αστικές περιοχές, τη βελτίωση των τεχνολογιών αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση νέων ειδών βιοκαυσίμων και έξυπνων δικτύων που θα διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με τα καταναλωτικά πρότυπα.

Ενημέρωση των καταναλωτών

Θα πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να προβαίνουν σε σύγκριση τιμών και να αλλάζουν εύκολα προμηθευτή, ο οποίος εξάλλου θα πρέπει να παρέχει σαφείς και αναλυτικούς λογαριασμούς.